úvodní stránka úvodní stránka kdo jsme
výchova a prostředí

pedagogický přístup
provoz a ceník
vybavení dítěte
přihláška

pedagogický přístup

Při výchově a vzdělávání nejde jen o to „co“, ale především „jak“ s dětmi děláme. Děti si bezděčně osvojují naše způsoby, často přebírají naše postoje a hodnoty. Mezi nejdůležitější patří sounáležitost a rozvoj kooperace: děti předškolního věku mají potřebu citového pouta k vrstevníkům, učí se budovat mezilidské / přátelské vztahy a pečovat o ně. Nejzajímavější nápady, které děti mají, se při rozvíjení a uskutečňování neobejdou bez pomoci druhých. Děti již v útlém věku prožívají hodnotu spolupráce (s pomocí dospělých se učí nalézat rovnováhu v dávání a braní).

Hlásíme se k principům „Respektovat a být respektován“

jak jsou formulovány Společností pro mozkově kompatibilní učení. Přístup k dítěti vychází z předpokladu, že respektovat jak své potřeby a sebe sama, tak i druhé, se dítě naučí pouze v případě, že s ním bude jednáno respektujícím způsobem. Tak lze napomáhat také zvnitřnění morálních hodnot, podle kterých se dítě bude chovat i v případě, že není pod dohledem jiné osoby. Více najdete na www.respektovani.com.

Dále se necháváme inspirovat waldorfskou a Montessori pedagogikou

– waldorfská pedagogika při předškolní výchově a vzdělávání klade důraz na to, aby si dítě zažilo zkušenost a vybudovalo vnitřní postoj, že „svět je dobrý“. Bezpečné sociální prostředí je zásadním předpokladem pro vybudování tohoto postoje. Montessori pedagogika klade důraz na „průvodcovství“ pedagoga při osvojování praktických dovedností potřebných pro život. Klíčové je přitom připravené prostředí, které dítěti nabízí pestré aktivity odpovídající jednotlivým senzitivním obdobím ve vývoji dítěte.

Klíčové kompetence

Chceme být plnohodnotnou alternativou běžným MŠ, proto věnujeme velkou pozornost klíčovým kompetencím, jak je formuluje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Klíčové kompetence jsou jakési „výstupy“ výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Jsou to:
+ kompetence k učení
+ kompetence k řešení problémů
+ komunikativní kompetence
+ sociální a personální kompetence
+ činnostní a občanské kompetence
Více o RVP na webu NÚV.

Více o pedagogice lesních MŠ

Další informace na webu Asociace lesních mateřských škol.

 

 

 


facebook


kontakt:
MgA. Jitka Patakiová / tel: 605 490 812 / lms.clavicula@gmail.com
www.klicek.uh.cz